Regulamin świadczenia usług witryny reclinics.com należącej do RE:CLINICS Sp. z o.o.

§1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem firmy kurierskiej, towaru określonego w zamówieniu.

Konto –  nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. 
Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie. 

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy RE:CLINICS prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.reclinics.com 

Sprzedawca – re:clinics sp. z o.o. , ul. Świętokrzyska 30/41, 00-116 Warszawa, NIP: 5252851013, KRS: 0000882418, REGON: 388166300

Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedawcą.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Personalizowana Terapia Konopna zbiór zaleceń co do stosowania wyrobów konopnych oparty na ankiecie, w której rozpatrywany jest stan zdrowia oraz styl życia Kupującego.

Subskrypcja – umowa sprzedaży oparta o płatności cykliczne, w ramach której Kupujący otrzymuje zamówienia cykliczne, tj. w ramach comiesięcznych dostaw na wskazany adres.

Voucher– karta o wartości równej nominałowi wyrażonemu na karcie, stanowiąca odpowiednik bonu towarowego, wydana na okaziciela, uprawniająca Konsumenta do jej realizacji w Sklepie;


§2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres do zwrotów towaru: ul. Chmielna 73, 00-801 Warszwa (CIC Warsaw)
 2. Adres pocztowy: ul. Chmielna 73, 00-801 Warszwa (CIC Warsaw)
 3. Adres e-mail: office@reclinics.com
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 60 1050 1012 1000 0090 3241 1671


§
3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla korzystania ze sklepu w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień potrzebne jest:
 2. a) Urządzenie z dostępem do Internetu;
 3. b) Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 4. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.


§
4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. Na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie. 
 4. Kupujący określa sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia. 
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w momencie dostarczenia towaru. 
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto za pośrednictwem formularza rejestracji. 
 9. Po dokonaniu Zakupów w Sklepie, Kupujący nie ma możliwości zmiany sposobu dostawy Towaru i metody płatności za Towar. 

§5 PERSONALIZOWANA TERAPIA KONOPNA

 1. W Sklepie oferowana jest możliwość otrzymania Personalizowanej Terapii Konopnej.
 2. Personalizowana Terapia Konopna polega na opracowaniu zaleceń co do używania i dawkowania produktów konopnych na podstawie zebranych od Kupującego informacji o stanie zdrowia i stylu życia.
 3. Personalizowana Terapia Konopna wspomaga walkę z dolegliwościami niebędącymi chorobowymi, a wynikającymi z zaburzeń homeostazy organizmu lub przeciążenia fizycznego lub psychicznego. W innych przypadkach – chorób zasadniczych –  należy stosować się do zaleceń lekarza. Terapia konopna stanowi efektywne uzupełnienie oraz wspomaga leczenie zasadnicze, lecz nie stanowi jego substytutu, dlatego powinna być traktowana jako działanie o charakterze uzupełniającym i profilaktycznym. W przypadku stałego nadzoru lekarskiego, terapia konopna powinna być zawsze skonsultowana z lekarzem prowadzącym. Personalizowana Terapia Konopna nie zastąpi porady lekarskiej.


§6 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego: 
 2. a) Kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;
 3. b) za pośrednictwem bankowości elektronicznej;
 4. c) za pośrednictwem platformy PayU.
 5. Kupujący ponosi wszelkie koszty transakcji finansowych, które mogą zostać naliczone przez bank lub instytucję finansową w związku z płatnością za zamówienie. 
 6. Sprzedawca informuje, że w przypadku szybkich płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia. 
 7. Każda Umowa Sprzedaży będzie domyślnie dokumentowana dowodem zakupu (paragonem). Na życzenie Kupującego wyrażone poprzez zaznaczenie pola “Tak, chcę fakturę”, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o podatku od towarów i usług, wystawiana będzie faktura. 
 8. Jeżeli Kupujący dokonuje zakupu Towaru jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w Zamówieniu wyrażone poprzez zaznaczenie pola “Tak, chcę fakturę” i wskazać dane podmiotu, na który ma być wystawiona faktura. 
 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego. 
 10. W przypadku płatności Kartą, termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.


§7
 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie. 
 2. Koszt realizacji zamówienia określany jest w momencie składania zamówienia przez Kupującego. 
 3. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu. 
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie. 
 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 6. Zamówione Towary są dostarczane do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. 
 7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika firmy kurierskiej spisania właściwego protokołu.

§8 REGULAMIN DOTYCZĄCY UŻYCIA VOUCHERÓW

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Voucherów re:clinics.

2. Sprzedawca, w zamian za otrzymane od Klienta  środki pieniężne w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera, zobowiązuje się do przekazania Klientowi Vouchera w formie elektronicznej i do przyjmowania jej do realizacji w Sklepie.

3. Przekazanie Klientowi Vouchera może być dokonane:

 • pocztą elektroniczną kierowaną na adres elektroniczny podany przez Nabywcę;

4. Voucher nie może zostać otrzymany w zamian za środki znajdujące się na innym Voucherze. Otrzymanie Vouchera nie może nastąpić w zamian za środki pieniężne w kwocie niższej niż wartość nominalna Vouchera, co w szczególności oznacza, iż żadne promocje, rabaty, wyprzedaże ani innego rodzaju obniżki cen nie znajdują zastosowania do Vouchera.

5. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Sprzedającemu. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Voucher nie zostanie zrealizowany w okresie ważności.

6. Voucher może być wykorzystany przez każdego Użytkownika, który dokona zakupu produktów lub usług za pomocą Vouchera za pośrednictwem Sklepu.

7. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Voucherem, jak również za utratę lub uszkodzenie Vouchera z przyczyny nie leżącej po stronie Sklepu po jej przekazaniu Kupującemu.

8. Voucher jest ważny i aktywny przez okres kolejnych 6 (sześciu) miesięcy od daty jego zakupu.

9. Wydanie Vouchera Kupującemu nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Kupujący na żądanie zgłoszone Sprzedającemu najpóźniej w momencie wydawania Vouchera, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Sprzedającemu środków pieniężnych, otrzymać od Sprzedającego jedynie pisemne pokwitowanie lub w terminie 14 dni notę nie stanowiącą paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

10.  Realizacja Vouchera następuje poprzez wpisanie umieszczonego na niej unikalnego kodu w polu „kod rabatowy” i zatwierdzenie przyciskiem „użyj” podczas realizowania zakupu w Sklepie.

11. Przy realizacji Voucheram Konsumentowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość zakupionych produktów lub usług jest niższa niż wartość nominalna Vouchera.

12. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Vouchera będzie wyższa niż wartość nominalna Vouchera, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić kartą płatniczą bądź inną formą płatności dostępną w Sklepie.

13. Do jednego, unikalnego zakupu może być wykorzystany wyłącznie jeden Voucher. Użytkownik nie ma możliwość łączenia wielu Voucherów, sumowania ich wartości i wykorzystywania jakiegokolwiek innego kodu mogącego mieć zastosowanie przy zakupie.

14. Nabycie Vouchera przez Kupującego oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania. Skorzystanie z Vouchera przez Konsumenta niebędącego Kupującym oznacza wyrażenie przez niego zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

15.  Voucher w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Voucher jest formą bonu towarowego.


§9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  a) W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  b) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno. 
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). 
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 5. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży – subskrypcji w dowolnym momencie, po anulowaniu subskrypcji w panelu klienta.

§10 SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta w terminie 14 dni od momentu poinformowania Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru i sprawdzeniu, czy towar nie został uszkodzony. 
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie na adres podany w § 2 Regulaminu, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. 
 4. Konsument ponosi koszty zwrotu towaru. Konsument ponosi także koszty zwrotu specjalistycznego, jeśli konieczność taka wynika z charakteru Towaru. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia. 
 5. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 6. Przepisy  niniejszego paragrafu stosuje się ponadto do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


§11
 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  g) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 2. Postanowienia ust. 1. stosuje się ponadto do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


§12 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Strony, stosownie do treści art. 558 §1 kodeksu cywilnego, wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w kodeksie cywilnym żądać od Sprzedawcy świadczeń określonych w art. 560 kodeksu cywilnego. 
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 pkt 1 i 3 Regulaminu. 
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na swój koszt na adres wskazany w § 2 pkt 1. 
 5. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 pkt 3. 
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. Brak odpowiedzi na reklamację w tym terminie powoduje uznanie, że żądanie Konsumenta uważa się za uzasadnione. 

§13 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  a) Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  b) Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  c) Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;


§
14 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest re:clinics sp. z o.o. , ul. Świętokrzyska 30/41, 00-116 Warszawa, NIP: 5252851013, KRS: 0000882418, REGON: 388166300.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, w celu realizacji obowiązku prawnego oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona na stronie internetowej Sklepu.


§
15 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. 
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia. 
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim. 
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 
 5. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


§
16 ZMIANA REGULAMINU

 1. Użytkownik, który posiada Konto Użytkownika zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie. Użytkownik, który korzysta z usługi Newsletter zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie. 
 2. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w odniesieniu do danego Użytkownika nie wcześniej niż po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu poinformowania go o zmianie Regulaminu we właściwy sposób.
 3. W razie zmiany Regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie tej zmiany będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.